wtorek, 30 czerwca 2015

Dlaczego warto pić herbatę?


Herbata to jeden z ulubionych napojów Polaków. Jeżeli tylko nie słodzimy jej ogromnymi ilościami cukru, może korzystnie wpływać na nasz organizm. Zobacz, w jaki sposób.

HERBATA WALCZY Z PRZEZIĘBIENIEM 

Fi­li­żan­ka earl grey po­win­na stać na noc­nej szaf­ce tuż obok bu­tel­ki z sy­ro­pem, kiedy zma­ga­my się z cho­ro­bą. Na­ukow­cy z Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go Ha­rvar­da stwier­dzi­li bo­wiem, że zwią­zek o na­zwie L-te­ani­na za­war­ty w her­ba­cie aż pię­cio­krot­nie zwięk­sza wy­dzie­la­nie przez ko­mór­ki od­por­no­ścio­we en­zy­mu, który za­bi­ja wi­ru­sy. Oprócz tego za­war­te w na­pa­rze fla­wo­no­idy mają rów­nież dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­ne i sku­tecz­nie za­bi­ja­ją bak­te­rie. A przy tym te cenne związ­ki zwięk­sza­ją przy­swa­jal­ność wi­ta­mi­ny C, po którą się­ga­my, kiedy je­ste­śmy prze­zię­bie­ni. W efek­cie mo­że­my jesz­cze sku­tecz­niej po­ra­dzić sobie z ka­ta­rem czy go­rącz­ką i skró­cić czas cho­ro­by.Trzy powody, dla któych trzeba pić herbatę.

HERBATA WZMACNIA SERCE

Her­ba­ta za­wie­ra fla­wo­no­idy, czyli ro­ślin­ne sub­stan­cje, bę­dą­ce jed­ny­mi z naj­sil­niej­szych prze­ciw­u­tle­nia­czy. Za­po­bie­ga­ją one od­kła­da­niu się cho­le­ste­ro­lu w ży­łach, co chro­ni przed miaż­dży­cą. Ho­len­der­scy ba­da­cze po sze­ścio­let­nich ob­ser­wa­cjach usta­li­li rów­nież, że picie przy­naj­mniej dwóch lub trzech fi­li­ża­nek her­ba­ty dzien­nie zmniej­sza ry­zy­ko za­wa­łu aż o 70 proc. Fla­wo­no­idy za­war­te w na­pa­rze po­ma­ga­ją też chro­nić na­czy­nia krwio­no­śne, za­bez­pie­cza­jąc je przed ata­kiem wol­nych rod­ni­ków, które po­wo­du­ją mi­kro­usz­ko­dze­nia żył.

HERBATA CHRONI PRZED RAKIEM

Azja­ci co­dzien­nie piją zie­lo­ną lub białą her­ba­tę. I to m.​in. fi­li­żan­ce tego na­pa­ru za­wdzię­cza­ją swoją dłu­go­wiecz­ność. Liści zie­lo­nej her­ba­ty, w prze­ci­wień­stwie do czar­nej, nie pod­da­je się fer­men­ta­cji. Dzię­ki temu za­cho­wu­ją wię­cej prze­ciw­u­tle­nia­czy. Na­ukow­cy od­kry­li, że jeden z nich, fla­wo­no­id epi­ga­lo­ka­te­chi­na (EGCG) nie po­zwa­la ko­mór­kom ra­ko­wym się roz­mna­żać. Od­ci­na bo­wiem do­pływ en­zy­mów, które do­star­cza­ją im sub­stan­cji od­żyw­czych.
Po białą lub zie­lo­ną her­ba­tę po­win­ni się­gać szcze­gól­nie pa­la­cze i ko­bie­ty po me­no­pau­zie. Oka­zu­je się, że napar ma naj­sil­niej­szy wpływ na ko­mór­ki no­wo­two­ro­we, po­wo­du­ją­ce raka płuc i pier­si.


GORĄCA ALTERNATYWA 
Hi­bi­skus
Tak jak wino za­wie­ra silne ro­ślin­ne prze­ciw­u­tle­nia­cze, po­li­fe­no­le i an­to­cy­ja­ny. Od­po­wia­da­ją one za czer­wo­ny kolor her­bat­ki i dbają o utrzy­ma­nie od­po­wied­nie­go ci­śnie­nia krwi. Aby je ob­ni­żyć, warto pić trzy fi­li­żan­ki na­pa­ru dzien­nie.
Ro­oibos
To su­szo­ne li­ście afry­kań­skie­go czer­wo­no­krze­wu. Napar z nich nie za­wie­ra ko­fe­iny i garb­ni­ków, za to sporo prze­ciw­u­tle­nia­czy, chro­nią­cych przed cho­ro­ba­mi serca. Her­bat­kę ro­oibos warto pić po obie­dzie, bo uspo­ka­ja skur­cze żo­łąd­ka.
Imbir
Napar z niego ma lekko ostry i świe­ży smak. Roz­grze­wa, ła­go­dzi mdło­ści i bóle brzu­cha. Za­wie­ra grupę ro­ślin­nych prze­ciw­u­tle­nia­czy, gin­ge­ro­li, które wal­czą ze sta­na­mi za­pal­ny­mi sta­wów. Przy­no­si więc ulgę przy ar­tre­ty­zmie.


HERBATKA ROZGRZEWAJĄCA


Przy­go­to­wa­nie: ok. 15 minut
Składniki(2 por­cje):
  • 2 ły­żecz­ki zie­lo­nej lub bia­łej her­ba­ty
  • ka­wa­łek świe­że­go im­bi­ru (ok. 3 cm)
  • 2 łyżki miodu
  • pół cy­try­ny
  • 2 ga­łąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu
  • pla­stry cy­try­ny do de­ko­ra­cji
Sposób przygotowania:
  1. Do ron­dla wlej pół litra wody. Dodaj pla­stry im­bi­ru, star­tą skór­kę z cy­try­ny i roz­ma­ryn. 
  2. Gotuj 10 minut na małym ogniu. Od­staw napar, aż osty­gnie i prze­cedź go przez sitko. 
  3. Roz­ma­ryn i imbir zo­staw do de­ko­ra­cji. Zalej na­pa­rem her­ba­tę w czaj­nicz­ku i parz trzy mi­nu­ty. 
  4. Dodaj miód i sok wy­ci­śnię­ty ze star­tej cy­try­ny. Ude­ko­ruj zo­sta­wio­ny­mi skład­ni­ka­mi i pla­stra­mi cy­try­ny.
Piśmiennictwo:
Książka:Herbata. Eliksir młodości, smaku i dobrego samopoczucia
Internet:www.naturaherbaty.pl

Brak komentarzy

Prześlij komentarz

Tu mnie znajdziesz

mytastepl.com FlyB - Kulinaria Znajdź przepis kulinarny - Katalog Smaków Mikser Kulinarny - przepisy kulinarne i wyszukiwarka przepisów Przepisy Kulinarne z najlepszych kulinarnych blogów
TOP